Sociale werken

 

 

Doelgroep en steuncriteria

Naast het bevorderen van vriendschapsbanden is het ondersteunen van sociale projecten de belangrijkste doelstelling van Lions Clubs. Dit is niet anders bij Lions Club Kortrijk Leie.

Onze club focust daarbij hoofdzakelijk op het ondersteunen van sociale projecten in de ruime Kortrijkse regio. Deze ondersteuning is in de eerste plaats financieel, maar ze kan ook hands-on zijn. Om deze sociale projecten financieel te kunnen ondersteunen, organiseert Lions Club Kortrijk Leie diverse fundraisingactiviteiten (zie betreffende rubriek).

In principe steunen we enkel projecten die zich situeren in de sfeer van het brede welzijnswerk. We geven dus liever geen directe financiële steun aan eerder cultureel georiënteerde initiatieven.

De projecten die we steunen moeten zoveel als mogelijk aan volgende criteria voldoen:

 • Maatschappelijk relevant
 • Kwalitatief hoogstaand
 • Beantwoordend aan een reële nood
 • Innoverend
 • Potentieel van continuïteit

We verkiezen onze middelen te spreiden over een mix van projecten:

 • projecten die we alleen steunen (dus buiten een samenwerking met andere clubs)
 • projecten die geïnitieerd worden vanuit de structuren van de Lions (zone, district, multiple district, internationaal)
 • projecten die we steunen in overleg met andere service clubs uit de Kortrijkse regio (ook niet-Lions).

Projecten die door de sociale commissie van onze club alleen gesteund worden, zijn hoofdzakelijk regionaal (ruime Kortrijkse regio).

We verkiezen ook steun aan structuren en dus niet rechtstreeks aan individuen.

Dit kan zowel aan kleine structuren, als aan grotere, beter georganiseerde structuren. Bij projecten van de beter georganiseerde structuren moet bijzondere aandacht gaan naar het feit dat er een reële nood is, en dat het project dus niet via hun gebruikelijke subsidiekanalen kan gefinancierd worden.

In sommige gevallen kan de omvang van de financiële bijdrage door Lions Club Kortijk Leie gecommuniceerd worden naar de gemeenschap, bvb door middel van een persconferentie, of het aanbrengen van een zichtbaar kenteken, maar de maatschappelijke publiciteit vormt niet echt een criterium voor het toekennen van steun.

Bij voorkeur beperken we onze steun in de tijd. Lions Club Kortrijk Leie staat wel open voor steun aan projecten die over meerdere jaren lopen. Voorwaarde is wel dat dergelijke projecten goed gefundeerd worden door een meerjarenbegroting, en dat onze club in staat is om deze projecten van dichtbij tussentijds op te volgen.

Lions Club Kortrijk Leie geeft geen financiële steun aan fundraising projecten die georganiseerd worden door andere serviceclubs. Wel kunnen we streven naar het samen organiseren van projecten met andere serviceclubs. Projecten van andere serviceclubs waarvoor onze club veel sympathie voelt, kunnen gepromoot worden binnen onze club, zodat zoveel mogelijk van onze leden individueel en vrijblijvend deze projecten kunnen steunen.

 

Steunaanvragen en beslissingen

Heel wat sociale instellingen hebben projecten die ze willen opstarten, waarvoor ze geen middelen vinden via hun normale subsidiëringskanalen. Deze instellingen vinden echter niet altijd de weg naar alternatieve vormen van financiële ondersteuning, zoals bvb een service club.

Lions Club Kortrijk Leie is in 2003 gestart met de organisatie van de Prijs Kortrijk Leie. Tweejaarlijks wordt een bedrag van € 15.000 toegekend als steun en aanmoediging voor een waardevol project in de sociale sector. Dit bedrag is eventueel te verdelen over meerdere projecten of kan aangevuld worden met bijkomende bedragen.

Lions Club Kortrijk Leie wil met deze prijs, in het verlengde van haar rijke traditie, op een originele wijze impulsen geven en steun verlenen aan vernieuwingsdynamiek en kwaliteitsverbetering in de sociale sector.

Alle voorzieningen, instellingen of verenigingen actief in de bijzondere jeugdzorg, de gehandicapten­sector, de psychosociale hulpverlening of de bejaardenzorg in de regio Kortrijk worden om de 2 jaar door Lions Club Kortrijk Leie schriftelijk uitgenodigd om deel te nemen aan deze prijs. In totaal telt de Kortrijkse regio (Kortrijk, Kuurne, Zwevegem en Wevelgem) meer dan 75 dergelijke instellingen.

De organisaties die willen meedingen naar de ‘Prijs Kortrijk Leie’ worden verzocht een projectvoorstel in te dienen met een nota van maximum 2 à 3 bladzijden. Deze nota dient volgende elementen te bevatten:

 
 • een korte typering van de voorziening
 • de coördinaten van de verantwoordelijke en/of contactpersoon
 • een inhoudelijke beschrijving van het project
 • een kostenraming van het project

Volgende criteria zijn bepalend bij de toekenning van de prijs:

 
 • het project komt voort uit een relevante sociale of maatschappelijke behoefte
 • het project brengt een originele of innovatieve benadering
 • het project getuigt in zijn soort van een hoog gehalte aan kwaliteitsbevordering
 • het project is niet eenmalig, het garandeert continuïteit
 • binnen de gewone werking van de voorziening zijn de huidige middelen ontoereikend

De Sociale Commissie van Lions Club Kortrijk Leie fungeert als jury. Er wordt eveneens advies gevraagd aan externe deskundigen uit de welzijnssector.

De genomineerden worden uitgenodigd naar de prijsuitreiking in aanwezigheid van de pers.